Adatkezelési tájékoztató

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
Tájékoztató az Info. Tv. 20. § szerint
Az oldal üzemeltetője: HAJDÚ-PALACE Kft.
Az üzemeltető adatai:
Név: HAJDÚ-PALACE Kft.
Székhely : 4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 78
Tel: 70 318 5777
Web: hajdu-palace.hu
Adatvédelmi kapcsolattartó: Szűcs Istvánné,
e-mail: iroda.hajdupalacekft@gmail.com
mint adatkezelő (Adatkezelő) az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket:
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.),
– az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)
Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
a 2001. évi CVIII. törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
a 1998. évi VI. törvény – Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.). Háttérjogszabályként a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az ingatlanértékesítésre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.
az “Online Privacy Alliance” ajánlásait.

A jelen Szabályzat az Info. törvény értelmező rendelkezéseit használja az adatkezelési szakkifejezésekre. A jelen szabályzat az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet szabályaira is tekintettel van, azzal, hogy a Rendelet hatályba lépésének időpontját követően a szabályzatot felül kell vizsgálni. Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.
Amennyiben kérdése lenne, vagy bármely fogalom nem lenne egyértelmű, kérjük forduljon az adatvédelmi kapcsolattartónkhoz.
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
Az ingatlanügylet létrejöttekor érintettek az ügyletben részt vevő személyek, illetve mindazok akiknek jogát, jogos érdekét az ügylet érinti;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi; adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (azaz: az adatok átadása);
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele, például: megjelentetés az interneten;
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása, további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

II. ALAPELVEK A HAJDÚ-PALACE Kft. ADATKEZELÉSE SORÁN
A személyes adatok Adatkezelő általi felvétele és kezelése törvényen vagy a szolgáltatást igénybe vevő érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
Az Ön önkéntes hozzájárulása alapján (2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv. 5. § (1) a) pont). Ön személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelővel kötött megbízási szerződés aláírásával, vételi/eladási ajánlat Adatkezelőn keresztül megtételével vagy az ajánlatnak az Adatkezelővel való közlésével járul hozzá. Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez azzal is, ha az Adatkezelővel való személyes, telefonos, elektronikus vagy egyéb úton felveszi a kapcsolatot tájékoztatás kérése céljából, vagy ezen utak valamelyikén szerződéskötési, eladási vagy vételi ajánlatot tesz, és ebből a célból személyes adatait megadja.
Személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulás történhet az Adatkezelő honlapján elérhető szolgáltatás igénybevételével. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul önkéntes hozzájárulásán. Bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő azért gyűjt és kezel, mert törvényi előírás is elrendeli (Infotv. 5. § (1) b) pont). Ilyen törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény törvény (továbbiakban: Pmtv.), amely előírja az Adatkezelő számára, hogy az ügyfélnek minősülő személyek ügyfél- átvilágítását elvégezze, és meghatározott személyes adataikat rögzítse és ezen adatokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze. Személyes adatok kezelése alapulhat továbbá az adózásra, ill. a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó törvényeken, mint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi C XXVII. törvény. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul a Pmtv. vagy más törvény rendelkezésén. A fentieken túl, a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a HAJDÚ-PALACE Kft. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

III. ADATFELDOLGOZÓINK

A személyes adatai tárhely szolgáltatónk szerverén a regisztrációval tárolásra kerülnek. A tárhely szolgáltatást: a 3 IN 1 HOSTING Bt. Kft végzi.
Címe: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A. Telefonszáma: 06 21 200 0040
Amennyiben a megbízás teljesítésének keretében, külső szolgáltatónál megjelentetett hirdetésben az ingatlanra vonatkozó adatok megjelennek, akkor ezen adatok tekintetében adatfeldolgozó az adott hirdetési felület szolgáltatója.

IV. ADATKEZELÉSEK, JOGALAPJUK, CÉLJAIK, IDŐTARTAMUK
Az Adatkezelő többféle tevékenysége során, többféle célból kezel személyes adatokat. Az Adatkezelő alábbi tevékenységei során folytat adatkezelést:
– Ingatlanközvetítési tevékenység: a HAJDÚ-PALACE Kft. megbízási szerződés vagy szolgáltatói szerződés alapján ingatlanközvetítői szolgáltatást nyújt.
– Hirdetési szolgáltatás (eladók e-projektje): az érintettek (eladók és bérbeadók, együttesen ügyfelek) hirdetési megjelenést rendelhetnek meg a HAJDÚ-PALACE Kft. honlapján az alábbi feltételekkel.

A HAJDÚ-PALACE Kft. honlapján nyilvánosságra hozza a hirdetést. A hirdetés időtartama: a megbízási szerződésben, egyedi szerződésben (eladók e-projektje) az érintett kéri.
A hirdetésekben kizárólag az érintettek által önkéntesen megadott adatok szerepelnek. A képi anyagot sajátkezelésben lévő ingatlanok esetében a HAJDÚ-PALACE Kft, (eladók e-projektje menüben az ügyfél) készíti.
– Statisztikai és értékesítési adatbázis képzése: HAJDÚ-PALACE Kft, belső nyilvántartás, ingatlanpiaci elemzések készítése céljából, az értékesítés elősegítésére, ill. értékbecslés céljából statisztikai és értékesítési adatbázist készít az ingatlanok adataiból, továbbá a hirdetésekből és az eladással kapcsolatos adatokból.
A személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról az alábbi adatokból kap részletes tájékoztatást.
Érintett Kezelt adatok Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Adatkezelés időtartama
Ingatlan tulajdonos (eladó) családi és utónév,
születési családi és utónév,
állampolgárság,
születési hely és idő,
anyja születési neve,
lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye,
azonosító okmányának típusa és száma
Ingatlanközvetítésre, egyedi megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése, a Pmtv. szerinti ügyfél- átvilágítás elvégzése Infotv. 5. § (1) bek. b) pont (kötelező adatkezelés) Pmtv. 7-9. § Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
A megbízás teljesítésétől vagy megszűnésétől számított 8 évig Ingatlan tulajdonos (eladó) adóazonosító jel, személyi azonosító jel, bankszámla szám, telefonszám, e-mail cím

Az ingatlan következő adatai: eladó ingatlan címe és helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház, társasház, telek), vételár, eladás időpontja, építés éve, fekvés (belterület, külterület), építési állapot (pl. új, újszerű, felújított, használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belső terület (hasznos alapterület), építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült fényképfelvételek, alaprajz.
Szükséghez képest az ingatlan egyéb tulajdonságai és műszaki Ingatlanközvetítésre, szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése.
Az Adatkezelő esetleges jogérvényesítésének elősegítése.
Az ingatlan adatainak statisztikai és értékesítési adatbázis képzés céljára való felhasználása, kivéve: ügyfél neve, házszám. Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig, vagy ha ez hosszabb, akkor a megbízás teljesítésétől/megszűnésétől számított 5 évig.
Vevő, ajánlattevő családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma
Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése, a Pmtv. szerinti ügyfél- átvilágítás elvégzése Infotv. 5. § (1) bek. b) pont (kötelező adatkezelés) Pmtv. 7-9. § Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
Az adatrögzítéstől számított 8 évig Vevő, ajánlattevő adóazonosító jel, személyi azonosító jel, telefonszám, e-mail cím Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig Megtekintő Név, anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az Adatkezelő esetleges jogérvényesítésének elősegítése Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig Egyéb érdeklődő, vevőjelölt Név; telefonszám; e-mail cím; keresett ingatlannal kapcsolatos információk: jellege, elhelyezkedése (város/kerület), terület szobaszám, emelet, fűtési mód, legalacsonyabb/legmagasabb ár
Tájékoztatás, érdeklődő megkeresésére való válaszadás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 3 évig, ismételt érdeklődés esetén az újabb megkereséstől számított legfeljebb 3 évig
Hirdető: Név, e-mail cím, telefonszám
Az ingatlan adatai: ingatlan fekvése (település, kerület, közterület neve, emelet), ingatlan jellege, építés éve, tájolás, kilátás, építési állapot, alapterület, telekterület, belmagasság, építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, parkolási lehetőség, irányár, fényképfelvételek, hirdetés szövege. Hirdetési szolgáltatás nyújtása az Adatkezelő honlapján.
Az ingatlan és a hirdetés adatait statisztikai és értékesítési adatbázis képzése és értékbecslés céljára használni. Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) A megadott adatok közül a nevet, e-mail címet, telefonszámot, a házszámot az Adatkezelő legfeljebb az adatrögzítéstől számított 5 évig. Az ingatlan fent fel nem sorolt adatait az Adatkezelő statisztikai és értékbecslési célból az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az adatrögzítéstől számított 10 évig.
Regisztráló, feliratkozó Név, e-mail cím Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
Segítő szolgáltatás igénybe vevője A szolgáltatás jellegétől függően: az ingatlan típusa, a vagyonszerzés módja, az ingatlan forgalmi értéke, az eladás és a vásárlás éve, eladási és vásárlási ár, megszerzés költségei, értékesítés költségei, értéknövelő beruházások értéke, név, havi nettó jövedelem, igényelt hitel összege, ingatlan vételára e-mail cím, telefonszám A honlapon nyújtott segítő szolgáltatások nyújtása, szükség esetén e-mailes vagy telefonos kapcsolatfelvétel, tájékoztatás. Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás) A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges ideig.

Használt fogalmak:

Ingatlan tulajdonos (eladó): Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlan tulajdonosa, ill. az ingatlanra vonatkozó vagyoni jog (pl. haszonélvezeti jog) jogosultja, ill. aki az ingatlan közvetítésére az Adatkezelővel megbízási szerződést kötött, valamint ezek meghatalmazottja.
Vevő, ajánlattevő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlanra vételi ajánlatot tett.
Megtekintő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlant megtekintette
Egyéb érdeklődő, vevőjelölt: A fentieken túl olyan személy, aki az Adatkezelő ingatlanközvetítési tevékenysége körében az Adatkezelőtől személyesen, telefonon, elektronikus vagy más úton tájékoztatást kér, tőle érdeklődik, ideértve különösen az Adatkezelő megkeresését megbízási szerződés megkötése céljából, eladási vagy vételi érdeklődés céljából.
Hirdető: olyan érintett, aki az HAJDÚ-PALACE Kft. hirdetési szolgáltatását igénybe veszi.

V. STATISZTIKAI ADATBÁZIS KÉPZÉS, ADATTOVÁBBÍTÁS
A HAJDÚ-PALACE Kft. az értékesítés hatékonyságának növelése érdekében, valamint a megfelelőbb irányár-meghatározás érdekében statisztikai és értékesítési célból a hirdetések és az ingatlanok adatait pontos cím, helyrajzi szám, nem osztja meg más ingatlanközvetítővel, partnerként.

Hirdetés alatt kell érteni azt is, amikor az ingatlan hirdetője ingatlanközvetítésre irányuló szerződés nélkül – közvetlenül, saját tevékenysége útján – kizárólag a hirdetési felületet veszi igénybe.  Itt az ingatlan elhelyezkedésére vonatkozóan: irányítószám, település/kerület, közterület neve, emelet; az épület szintjei; az ingatlan jellege (családi ház, társasház, telek), ingatlan fekvése (belterület, külterület); építési állapot; telek területe; belső terület (hasznos alapterület); szobaszám; építés módja (tégla, panel, vegyes, egyéb építési mód); komfortfokozat; fűtési mód;. építés éve; ingatlan külső és belső állapota; alaprajz; ingatlanról készül fényképek; értékesítési vételár; extra felszereltség, tulajdonságok; hirdetés szövege a hirdető adja meg. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az ingatlan pontos címére vonatkozó adatok hirdetésben szerepeltetése, így az ingatlan házszáma, saját döntése a hirdetőnek.
Statisztikai és értékesítési célú adatgyűjtéshez és ezen adatok feldolgozásához kérhetik az adatgyűjtés mellőzését.

VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE
Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkelezőnél csak az Adatkezelő vezetője, a cég tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, valamint olyan munkavállalók vagy megbízottak ismerhetik meg, akik munkaköri feladatainak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges.

III. ADATFELDOLGOZÓINK

Nem dogozik HAJDÚ-PALACE Kft külső adatfeldolgozóval.
Ha adásvétel során Adatkezelő által ajánlott ügyvédet kívánja igénybe venni, akkor a név, születési név, azonosító okmány száma, születési és hely idő, anyja neve, adóazonosító jele, lakcíme/tartozódási címe, bankszámla száma, ingatlan címe és helyrajzi száma számtovábbításra kerülnek az okiratszerkesztő ügyvéd részére az adásvételi szerződés és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítése céljából. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön az ügyvéd nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
– Amennyiben az Adatkezelő által ajánlott szakembert kívánja igénybe venni az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez, akkor az eladó neve, címe, telefonszáma, az ingatlan adatai e célból továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a tanúsítványt készítő szakember nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
VII. AZ ADATOK BIZTONSÁGA
A személyes adatok biztonságát a HAJDÚ-PALACE Kft a technikai szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. A HAJDÚ-PALACE Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

VIII. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
A. Adatok módosítása, törlése, zárolása
1. Az érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését.
2. Az érintett – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását. Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést (pl. nyereményjátékból való kizárást, pályázati elbírálásból való kiesést, stb.) eredményezhet.
3. Az érintett személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben, az itt meghatározottak szerint is törölheti a HAJDÚ-PALACE Kft.
4. Az érintett személyes adatait akkor is törli a HAJDÚ-PALACE Kft., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
5. A Szolgáltatás megszűnését követően, a IV. fejezetben meghatározott időtartam elteltével – a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – a HAJDÚ-PALACE Kft. törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait.
6. Törlés helyett a HAJDÚ-PALACE Kft. zárolja a személyes adatot a Felhasználási Feltételekben meghatározott eseteken, valamint akkor, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a HAJDÚ-PALACE Kft., ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

B. Tájékoztatás
1. Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a HAJDÚ-PALACE Kft. által a kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve a jelen szabályzatban megjelölt elérhetőségeken.
2. HAJDÚ-PALACE Kft. az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó, kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
1. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
a. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a HAJDÚ-PALACE Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
b. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
2. Ha a HAJDÚ-PALACE Kft. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
3. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
D. Igény bejelentése a HAJDÚ-PALACE Kft.-nél
1. A HAJDÚ-PALACE Kft. az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó a VIII.A-C. pontokban meghatározott igények bejelentésére a jelen szabályzat elején jelzett elérhetőségeken van lehetőség. A HAJDÚ-PALACE Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
2. Tekintettel arra, hogy az érintetti fiók jelszóval védett, és a jelszó megőrzése és titokban tartása az érintett felelőssége, az érintetti fiókon keresztül benyújtott igényeket a HAJDÚ-PALACE Kft. az érintettől érkezett igénynek tekinti.
3. Amennyiben a HAJDÚ-PALACE Kft. az igény benyújtására e-mail útján lehetőséget ad, a korábban a HAJDÚ-PALACE Kft. részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott e-mail címről érkezett igényt a HAJDÚ-PALACE Kft. az érintettől érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén az érintett akkor nyújthat be igényt, ha – a HAJDÚ-PALACE Kft. vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta az érintetti minőségét.
4. Amennyiben a HAJDÚ-PALACE Kft. adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
5. Az érintett halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével az érintett bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti az érintettel fennálló kapcsolatának igazolása mellett az érintettre vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.
E. Jogorvoslati lehetőségek
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Compare

Enter your keyword